Privacyverklaring

Stichting Stichts Asyl voor Dieren, gevestigd aan Koningsweg 141, 3585 LA, te Utrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens:


Stichting Stichts Asyl voor Dieren
http://www.dierenasielutrecht.nl
Koningsweg 141
3585 LA Utrecht
0302514542


Dhr. LHA Dielessen is de functionaris gegevensbescherming van Stichting Stichts Asyl voor Dieren, hij
is te bereiken via email: lha.dielessen@vitessegroep.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Stichts Asyl voor Dieren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
lha.dielessen@vitessegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.


Stichting Stichts Asyl voor Dieren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het in bewaring nemen van honden en katten en het herplaatsen van honden en katten, alsmede het
logeren van honden en katten in het pension.


Geautomatiseerde besluitvorming


Stichting Stichts Asyl voor Dieren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Stichts Asyl voor Dieren bewaart de persoonsgegevens tot de persoon zelf aangeeft dat
hij/zij uit het systeem verwijderd wil worden, bijvoorbeeld na het overlijden van het dier.


Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Stichts Asyl voor Dieren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Stichts Asyl voor Dieren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stichts Asyl voor
Dieren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar lha.dielessen@vitessegroep.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Stichts Asyl voor Dieren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Stichts Asyl voor Dieren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
lha.dielessen@vitessegroep.nl


Gegevens die wij van u opslaan:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Stichting Stichts Asyl voor Dieren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens:


Personalia: Bewaartermijn tot verzoek van eigenaar dier tot beëindiging .
Adres :      Bewaartermijn tot verzoek van eigenaar dier tot beëindiging.
Enzovoort : Bewaartermijn tot verzoek van eigenaar dier tot beëindiging.

 • Algemene informatie
 • Adres
  Koningsweg 141
  3585LA Utrecht

  Postadres:
  Postbus 14140
  3508 SE Utrecht
  Openingstijden
  Werkdagen van 10:30 tot
  13:00 en van 14:00 tot 15:30
  Zaterdag van 10:30 tot 13:00
  Zondag gesloten

  tel: 030 2514542 (norm. tarief)
  of stuur ons een email