ANBI

Het Dierenasiel Utrecht is een algemeen nut beogende instelling. Hiervoor zijn de onderstaande relevante gegevens aangegeven.

Naam: Stichting Stichts Asyl voor Dieren

RSIN: 004091140

Contactgegevens:

 • bezoekadres: Koningsweg 141, 3585 LA  Utrecht
 • postadres: Postbus 14140, 3508 SE Utrecht

Bestuurssamenstelling:  

 • Voorzitter; mr. (Ambroos).A.P.M. Ross
 • Penningmeester; Ir. Peter Jansen
 • Secretaris; mr. (Ronald).H.A.G. Stam
 • Beperkte volmacht: de heer (Pieter) F. Schalkwijk

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft ten doel: noodlijdende dieren en zwerfdieren tijdelijk op te nemen, de verzorging en bewaring van dieren, op verzoek van hun eigenaren, op zich te nemen en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het in stand houden van een asiel met de daaraan verbonden activiteiten waaronder de opvang van pensiondieren.

Met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht is een meerjaren overeenkomst gesloten met als verplichtingen voor het asiel:

 1. opvang van zwerfhonden en zwerfkatten met een kennelijke eigenaar op het grondgebied van de gemeenten gedurende de wettelijke bewaartermijn van twee weken;
 2. het fungeren als noodopvang voor honden en katten;
 3. het fungeren als door de gemeente aangewezen plaats voor de opslag van kadavers.

Vermogen

Het bestuur streeft er naar om het vrij besteedbare vermogen zoveel mogelijk in stand te houden voor de financiering van de jaarlijkse exploitatie tekorten. Het bestuur erkent dat door de jaarlijkse tekorten er slechts een beperkte ruimte zal zijn voor investeringen en voorts dat de uit giften, nalatenschappen of legaten ontvangen gelden beschikbaar moeten blijven om eventuele exploitatietekort op te vangen. Het bestuur heeft dan ook geen budget beschikbaar gesteld voor het extra aantrekken van giften en van andere gelden.

Vermogensrisico

Naast de uit de balans blijkende verplichtingen acht het bestuur het noodzakelijk om de helft van de personele verplichtingen op jaarbasis als reserve in kas te houden.

Vrijwilligers

De bedrijfsvoering wordt in belangrijke mate ondersteund door het inzetten van vrijwilligers. Het asiel beschikt over een bestand van circa 50 vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding.

Beloning bestuurder

De bestuurders ontvangen een vergoeding voor de gemaakte reis- en onkosten, alsmede een beloning volgens de normen van de fiscale vrijwilligersregeling.

Beloning personeel

Er is geen CAO van toepassing. De salariëring van het personeel geschiedt enerzijds deels volgens de Wet op het minimumloon en anderzijds is deels in het verleden aansluiting gezocht bij gemeentelijke salarisschalen en salarisopbouw.

Download de PDF Balans - 2022

Download de PDF Balans - Baten en Lasten - 2022

 • Algemene informatie
 • Adres
  Koningsweg 141
  3585LA Utrecht

  Postadres:
  Postbus 14140
  3508 SE Utrecht
  Openingstijden
  Werkdagen van 10:30 tot
  13:00 en van 14:00 tot 15:30
  Zaterdag van 10:30 tot 13:00
  Zondag gesloten

  tel: 030 2514542 (norm. tarief)
  of stuur ons een email